Klimatredovisning av Fiskarhedenvillan!

Som ett led i vårt hållbarhetsarbete så har vi valt att klimatredovisa Fiskarhedenvillan med start för verksamhetsåret 2019 och sedan löpande fortsätta med detta. Redovisningen gör vi enligt GHG-protokollet och resultatet är klart. Redovisningen talar om hur mycket koldioxidekvivalenter Fiskarhedenvillan belastar miljön med och självklart är vår ambition att minska vår belastning successivt fram till 2045 där vårt mål är att vara klimatneutrala.

Klimatredovisning av Fiskarhedenvillan
Vi väljer att klimatredovisa vårt företag för att det ger oss en omedelbar respons på vad vi behöver arbete vidare med för att minska företagets klimatpåverkan framåt.

Hur har vi gjort detta?
Vi valde att anlita Atmoz Consulting som sedan har samlat in data och beräknat klimatpåverkan i form av koldioxidekvivalenter från vår verksamhet. Uppdraget omfattade verksamhetens energiförbrukning i lokaler, avfall, tjänsteresor, materialförbrukning på kontor, inköpta varor och tjänster samt leasade tillgångar.

Metod
Atmoz Consultings beräkningar och rapportering sker enligt GHG-protokollets (Greenhouse Gas Protocol) riktlinjer. GHG-protokollet är den mest använda internationella redovisningsstandarden och används av regeringar, företag och organisationer som ett verktyg för att förstå, kvantifiera och hantera utsläpp av växthusgaser.

GHG-protokollet bygger på fem principer vilka utgör utgångspunkten för ramverket:

Relevans (relevance): rapporteringen ska på ett relevant sätt spegla företagets eller organisationens utsläpp så att den kan fungera som ett beslutsunderlag för användare både internt och externt.

Fullständighet (completeness): rapporteringen ska täcka alla utsläpp inom den angivna systemgränsen. Eventuella undantag ska beskrivas och förklaras.

Jämförbarhet (consistency): metoden för beräkningar ska vara konsekvent så att jämförelser kan göras över tid. Förändringar i data, systemgränser, metoder eller dylikt ska dokumenteras.

Transparens (transparency): all bakgrundsdata, alla metoder, källor och antaganden ska dokumenteras.

Noggrannhet (accuracy): de beräknade utsläppen ska ligga så nära de verkliga utsläppen som möjligt.