Klimatredovisning för 2019!

Som ett led i vårt hållbarhetsarbete så har vi valt att klimatredovisa Fiskarhedenvillan för verksamhetsåret 2019 och sedan löpande fortsätta med detta. Redovisningen gör vi enligt GHG-protokollet och resultatet är klart. Redovisningen talar om hur mycket koldioxidekvivalenter Fiskarhedenvillan belastar miljön med och självklart är vår ambition att minska vår belastning successivt fram till 2045 där vårt mål är att vara klimatneutrala.

Klimatredovisning av Fiskarhedenvillan
Nu har vi då äntligen fått resultatet av den Klimatredovisning som vi valt att genomföra för verksamhetsåret 2019. Det ger oss en omedelbar respons på vad vi behöver arbete vidare med för att minska företagets klimatpåverkan framåt.

Hur har vi gjort detta?
Vi valde att anlita Tricorona Climate Partner AB som sedan har samlat in data och beräknat klimatpåverkan i form av koldioxidekvivalenter från vår verksamhet under 2019. Uppdraget omfattade verksamhetens energiförbrukning i lokaler, avfall, tjänsteresor, materialförbrukning på kontor, inköpta varor och tjänster samt leasade tillgångar.

Metod
Tricoronas beräkningar och rapportering sker enligt GHG-protokollets (Greenhouse Gas Protocol) riktlinjer. GHG-protokollet är den mest använda internationella redovisningsstandarden och används av regeringar, företag och organisationer som ett verktyg för att förstå, kvantifiera och hantera utsläpp av växthusgaser.

GHG-protokollet bygger på fem principer vilka utgör utgångspunkten för ramverket:

Relevans (relevance): rapporteringen ska på ett relevant sätt spegla företagets eller organisationens utsläpp så att den kan fungera som ett beslutsunderlag för användare både internt och externt.

Fullständighet (completeness): rapporteringen ska täcka alla utsläpp inom den angivna systemgränsen. Eventuella undantag ska beskrivas och förklaras.

Jämförbarhet (consistency): metoden för beräkningar ska vara konsekvent så att jämförelser kan göras över tid. Förändringar i data, systemgränser, metoder eller dylikt ska dokumenteras.

Transparens (transparency): all bakgrundsdata, alla metoder, källor och antaganden ska dokumenteras.

Noggrannhet (accuracy): de beräknade utsläppen ska ligga så nära de verkliga utsläppen som möjligt.

Vad blev då resultatet?

Detta kan sedan brytas ner i följande mindre områden.

Här är det värt att nämna att i tjänsteresor så ingår även all personals pendling till och från arbetet, vilket faktiskt är den stora delen (100,9) av de 168 CO2e.

Vad har vi lärt oss av detta?
Otroligt mycket är det korta svaret. Vi ser redan över hur vi kan minska företagets påverkan ytterligare tills nästa redovisning. Vi kommer också sätta upp mål inom detta, för att pressa oss själva. Men framförallt så inser vi vart vårt framtida fokus bör ligga.

Fiskarhedenvillan klimatpåverkan är totalt 269 ton Co2e för 2019. Det bör också noteras att den summeringen inte inkluderar våra sålda hus. Vi vet redan att våra hus har i genomsnitt en belastning på ca 20 ton CO2 styck. Eftersom detta långt överskrider vårt företags samlade klimatpåverkan så ligger vårt framtida fokus på att minska våra hus påverkan. Det pågår just nu flera spännande projekt där vi bryter ny mark i jakten på bättre och mer hållbara alternativ till dagens etablerade byggtekniker och branschens standardlösningar. Håll utkik på vår hållbarhetssida på webbplatsen för mer information om dessa projekt.

Har du frågor kring detta?
Hör av dig till hallbarhet@fiskarhedenvillan.se

Här finns hela Tricoronas rapport att läsa för den som vill.
Klimatredovisning Fiskarhedenvillan 2019